מדיניות פרטיות

תקף מתאריך: 16 ביוני 2023

מדיניות פרטיות זו (להלן"מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש. מפעילת האתר (להלן "המפעילה"), מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר.

 1. כללי
  • בעת השימוש באתר יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי. בנוסף ביכולתך לבחור לספק למפעילה את כתובת הדוא"ל שלך על מנת לקבל דיוורים.
 2. מאגר המידע והשימוש בו
  • הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
   • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
   • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
   • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
   • לספק לך שירותים ייחודיים לרבות שליחת דיוורים עם העברת כתובת הדוא"ל למפעילה;
   • אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
   • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
 3. מסירת מידע לצד שלישי
  • המפעילה עשויה להעביר ו/או לחלוק את המידע של המשתמש במקרים הבאים:
   • כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
   • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
   • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
   • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
   • כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
   • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
   • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
   • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.
 4. מידע מצטבר ובלתי אישי
  • המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח אודות מספר המבקרים באתר. מידע זה כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.
 5. צדדים שלישיים
  • ישנם מספר מקומות באתר בהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים למפעילה לרבות, אך לא רק, קישורים המובילים לאתרי צד שלישי המציעים מוצרים ושירותים. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.
  • כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו.
 6. שימוש ב-Cookies
  • המפעילה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.
  • המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע זה כולל כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, כתובת האתר המפנה ועוד.
  • כאשר משתמש עושה שימוש באתר, המפעילה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש "עוגייה" (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ו/או על מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש בשירות, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר ושירותים שבהם התעניין. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.
  • המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, או פעילויות אחרות שלה.
 7. אבטחת מידע
  • המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
  • המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.
 8. זכות לעיין במידע ולעדכנו
  • על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
  • פנייה כזאת יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היא info(at)paphosportal.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, המשתמש רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
 9. שינויים במדיניות הפרטיות
  • המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

כל הזכויות שמורות © פאפוס פורטל 2024